Hledat...

Vstupem do KD Ostrov se zákazník řídí jednotlivými body Provozního řádu.

– provozovatel si vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z KD Ostrov při nevhodném chování

– provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně

vyvolávají konfliktní situace v KD Ostrov

– provozovatel si vyhrazuje právo na úhradu škody na vybavení KD. Při úmyslném poškození

či zdemolování majetku nebo vybavení je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné

výši dle rozsahu poškození

– provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do KD zákazníka nevhodně oblečeného (oděv

znečištěný, roztrhaný, zapáchající apod.), podnapilého, pod vlivem drog či jiných návykových

látek

– provozovatel žádá návštěvníky akcí KD Ostrov o odložení kabátů a bund čistě

z bezpečnostních důvodů

– zákazník vstupem do KD Ostrov souhlasí s monitorováním prostorů KD kamerovým

systémem a pořízením fotografií v jeho prostorách a jejich následným umístěním na

webových stránkách provozovatele

– provozovatel neodpovídá za věci volně odložené v prostorách KD, mimo šatnu zajišťovanou

provozovatelem během pořádaných akcí provozovatelem

– v KD Ostrov je zakázáno osobám mladším 18-ti let konzumovat alkoholické nápoje a

tabákové výrobky. Obsluha barů a restaurace má právo při pochybnostech o věku zákazníka si

vyžádat doklad totožnosti k nahlédnutí

– provozovatel si vyhrazuje právo při některých předem avízovaných akcích nepovolit vstup

na akci osobám mladším 18-ti let

Provozovatel si vyhrazuje právo na kontrolu všech osob a pronášených věcí z důvodů

bezpečnosti návštěvníků KD Ostrov za účelem:

– zákazu vnášení a používání pyrotechniky v prostorách KD Ostrov

– zákazu vnášení zbraní do KD Ostrov

– zákazu vnášení návykových látek, potravin a nápojů a jejich následné konzumování

v KD Ostrov

– všechny provozní řády jsou též na webových stránkách KD Ostrov

www.kdostrov.cz

– provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu

Tento provozní řád nabývá platnosti dne 01.05..2012

Provozovatel: KD Ostrov s.r.o.

Ředitel společnosti : pan Antonín Axman

IČO: 26951444